چهارشنبه1402/8/24

16:54:4

15

تجدیدنظر استاندارد الزامات خدمات هتلها تصویب شد

در راستای تحقق برنامه های تحولی استانداردسازی حوزه خدمات، تجدید نظر استاندارد ملی «الزامات خدمات هتلها» با هدف تعیین الزامات کیفی برای هتلها درخصوص کارکنان، خدمات، سازماندهی رویدادها، فعالیتهای سرگرمی، ایمنی و امنیت، نگهداری، بهداشت و نظافت، مدیریت تدارکات، رضایت میهمانان و گردآوری بازخوردها به تصویب رسید. نسخه استاندارد ملی مذکور با شماره ١٨٣٩٥در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی:standard.inso.gov.ir  برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس می باشد.