معرفی

1399/8/10 شنبه
به موجب بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (به غیر از استانداردهای حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی) بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. همچنین به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کلیه دستگاه های اجرائی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آن ها تعیین شده است، موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.

دفتر تدوین استانداردهای ملی به نشانی وبگاه: tadvin.inso.gov.ir در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، فعالیت های خود را انجام میدهد. رئوس اهم فعالیت این دفتر به شرح زیر می باشد:
- تعیین اولویت های تدوین استانداردهای ملی با در نظر گرفتن آخرین پیشرفت های کشور و همسو با دستاوردهای بین المللی با بهره گیری از تخصص و توانمندی صاحب نظران و متخصصان ذیربط؛
- تمرکز بر تجدیدنظر استانداردهای مشمول مقررات اجرای اجباری با توجه به اولویت های احصاء شده در راستای بهبود تولید و کسب و کار؛
- تمرکز بر تدوین و تجدیدنظر استانداردهای حائز اهمیت ملی در راستای رفع موانع تولید و تسهیل صادرات ضمن برقراری تعاملات لازم با دستگاه های اجرایی؛
- برگزاری کمیته های ملی برای بررسی و تصویب استانداردهای ملی؛
- تعیین وضعیت همسان بودن یا تغییر یافتن استانداردها نسبت به منابع بین المللی/ منطقه ای/ ملی سایر کشورها براساس پذیرش صرفا یک منبع بین المللی با منطقه ای یا ملی سایر کشورها که این امر در راستای کمک به صادرات و اطلاع از همسو بودن استانداردهای ملی نسبت به استانداردهای بین المللی، منطقه ای یا ملی سایر کشور صورت می گیرد؛
- بازنگری استانداردهای ملی در بازه های زمانی 5 ساله و تعیین اعتبار منابع آن ها هماهنگ با استانداردهای بین المللی و منطقه ای به منظور حفظ قابلیت و توان صادراتی؛
- درح و انتشار فهرست عناوین استانداردهای ملی در پورتال های فارسی و انگلیسی سازمان برای بهره برداری کاربران.

با توجه به وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، تهیه پیش نویس استانداردهای ملی کشور در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان یا شرکت‌هایی تایید صلاحیت شده برای تهیه پیش‌نویس استاندارد، صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولید و اقتصادی آگاه و مرتبط به موضوع با نظارت دفتر تدوین استاندارد های ملی انجام می‌گیرد. این دفتر از طریق جمع آوری اطلاعات و نیازسنجی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، واحدهای تولیدی و خدماتی،  مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌های صنفی و صنعتی نسبت به برگزاری کمیته‌های برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های تدوین اقدام نموده و پس از واگذاری تهیه پیش‌نویس‌های استاندارد ملی به دبیران واجد شرایط، پیش‌نویس تهیه شده بر اساس روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی را جهت نظرسنجی ارسال و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در اجلاسیه کمیته‌های ملی به شرح ذیل طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی، شماره‌ای به عنوان استانداردهای ملی اختصاص و جهت اطلاع عموم روی پورتال سازمان به نشانی standard.inso.gov.ir  قرار می‌دهد.
1- مهندسی برق و الکترونیک
2- مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
3-  صنایع غذایی
4- پوشاک و فرآورده‌های نساجی الیاف
5- صنایع شیمیایی
6- چوب و فرآورده‌های چوبی، سلولزی و کاغذ
7- معدن و مواد معدنی
8- خودرو و نیروی محرکه
9- خدمات
10- اندازه‌شناسی، اوزان  و مقیاس‌ها
11- مهندسی پزشکی
12- میکروبیولوژی و بیولوژی
13- اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
14- چرم، پوست و پایپوش
15- سیستم مدیریت
16- فناوری ارتباطات
17- بسته‌بندی
18- فناوری اطلاعات
19- ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
20- مکانیک
21- فناوری نانو
22- تجهیزات و فرآورده‌های نفتی
23- انرژی
24- محیط زیست
25- نقشه واطلاعات مکانی
26- کودها و سموم
27- میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
28- حمل و نقل
29- صنایع پلیمر
30- آب و آبفا
31- حلال
32- فلزشناسی
33- انفورماتیک سلامت
34- ورزش و تجهیزات ورزشی

35-محصولات کشاورزی
36 - صنایع دفاعی
37- مدیریت بحران و پدافندغیرعامل
38- صنایع دریایی