اخباردفتر تدوین

برگزاری جلسه هم اندیشی استانداردسازی قطعات خودرو با خودروسازان و انجمن های خودرو و قطعه سازان
برای ارتقای کیفی قطعات خودرو؛ مشارکت انجمن های تخصصی در تدوین استانداردهای ملی ضروری است

برگزاری جلسه هم اندیشی استانداردسازی قطعات خودرو با خودروسازان و انجمن های خودرو و قطعه سازان

چهارشنبه19مهر1402
1234>>>