1400/9/2 سه‌شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد ملی با عنوان فرآورده¬های نفتی – نفت سفید – ویژگیهادر دویست و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی تجهیزات و فرآورده های نفتی، تجدیدنظر اول استاندارد ملی با عنوان «فرآورده های نفتی - نفت سفید - ویژگی ها» با مشارکت وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران در راستای تحقق قانون هوای پاک به تصویب رسید. 
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های نفت سفید مورد استفاده برای مصارف صنعتی و خانگی است . 
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس می باشد . 
امتیاز دهی