1400/8/25 سه‌شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد ملی با عنوان «کتابخانه بیمارستانی»در چهارمین اجلاسیه کمیته ملی انفورماتیک سلامت ، استاندارد ملی با عنوان «کتابخانه های بیمارستانی» با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و سایر متخصصان و صاحب نظران ذیربط به تصویب رسید. هدف از تدوین این استاندارد، ارائه چارچوبی برای راه اندازی و توسعه کتابخانه های بیمارستانی ، ارائه و بهبود خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی به کاربران و ذینفعان است. این استاندارد برای تمامی کتابخانه های بیمارستانی اعم از دولتی و خصوصی کاربرد دارد. 
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. 
امتیاز دهی