1400/7/27 سه‌شنبه

انتشار استاندارد ملی ایران با عنوان جواهر و فلزات گرانبهااستاندارد ملی ایران شماره 2132 با عنوان «جواهر و فلزات گرانبها- عیارهای رسمی آلیاژهای فلزات گرانبها » که برای سومین بار تجدیدنظر شده است، منتشر شد. 
تجدیدنظر سوم استاندارد ملی ایران شماره 2132 با عنوان «جواهر و فلزات گرانبها- عیارهای رسمی آلیاژهای فلزات گرانبها » که با لحاظ شرایط و مقتضیات کشور در صد و ششمین کمیته ملی رشته «فلزشناسی» به تصویب رسیده بود، منتشر شد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین عیارهای رسمی آلیاژهای فلزات گرانبها به استثنای شمشها و مسکوکات طلا است.
این استاندارد اینک بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار گرفته است.
  
امتیاز دهی