1400/7/20 سه‌شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد آلاینده های خروجی تاسیسات پسماندسوزدر سیصد و یکمین اجلاسیه کمیته ملی محیط زیست، استاندارد ملی با عنوان «آلاینده های خروجی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺳﻮز» به تصویب رسید . 
هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات و ضوابطی به منظور جلوگیری و/یا کاهش آلاینده‌ ها و تعیین روش های اندازه گیری آلاینده های هوا، پساب، ته ماندهای جامد، کنترل بو و آلودگی صوتی در تاسیسات پسماندسوزی است .
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس می باشد . 
امتیاز دهی