1400/6/6 شنبه

تجدید نظر استاندارد ملی ایران شماره 3076 با عنوان «اتصالات فولادی جوشی لب به لب برای لوله‌کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها-ویژگی¬ ها و روش ¬های آزمون»تجدیدنظر اول استاندارد ملی ایران شماره 3076 با عنوان «اتصالات فولادی جوشی لب به لب برای لوله‌کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها-ویژگی‌ ها و روش ‌های آزمون» با لحاظ شرایط و مقتضیات کشور در هفتاد و هشتمین کمیته ملی رشته «فلزشناسی» به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون اتصالات بدون درز و درزدار فولادی لب به لب جوشی برای لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان های مربوط به مشترکین جزء و عمده گاز طبیعی است. اتصالات این استاندارد شامل زانویی، تبدیل، سه راهی، چهارراهی و درپوش میباشد. 
نسخه این استاندارد اینک بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار گرفته است. 
  
امتیاز دهی