1400/5/4 دوشنبه

تصویب پیش نویس استاندارد ملی حفاظت پرتوی دستگاهی - تصویربرداری امنیتی از انسان ها - سنجش عملکرد تصویربرداری سامانه های پرتو ایکس»استاندارد ملی «حفاظت پرتوی دستگاهی -  تصویربرداری امنیتی از انسان ها - سنجش عملکرد تصویربرداری سامانه های پرتو ایکس» در کمیته ملی تصویب شد.
تدوین استاندارد ملی «حفاظت پرتوی دستگاهی - تصویربرداری امنیتی از انسان ها - سنجش عملکرد تصویربرداری سامانه های پرتو ایکس» در هفتصد و هشتاد و دومین اجلاسیه کمیته ملی مهندسی پزشکی با همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
این استاندارد برای سامانه های تصویربرداری امنیتی با استفاده از تابش پرتو ایکس برای بازرسی افراد،  به ویژه در مورد سامانه هایی که برای تشخیص اجسام حمل شده داخل یا بر روی بدن فردی که مورد بازرسی قرار گرفته است، کاربرد دارد .
نسخه نهایی این استاندارد به زودی جهت بهره برداری کاربران روی پورتال سازمان قرار خواهد گرفت.

  
امتیاز دهی