1400/4/24 پنجشنبه

تصویب پیش نویس استاندارد اجباری «خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آن‌ها بر روی خودرو»تجدیدنظر استاندارد اجباری «خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آن‌ها بر روی خودرو» در کمیته ملی تصویب شد.
تجدیدنظر استاندارد ملی «خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آن‌ها بر روی خودرو» در یک هزار و بیست و ششمین اجلاسیه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه با همکاری صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مجموعه قطعات مخصوص استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در خودروهای جاده‌ای و نیز الزامات نصب آن‌ها بر روی خودرو می‌باشداین استاندارد در مورد مجموعه قطعات مخصوص استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در خودروها و خودروهای گروه M و N که به سامانه سوخت رسانی با گاز طبیعی فشرده به‌صورت تک سوخته، دوگانه سوز یا دو سوخته مجهز می‌باشند، کاربرد دارد.
نسخه نهایی این استاندارد به زودی جهت بهره برداری کاربران روی پورتال سازمان قرار خواهد گرفت.
  
امتیاز دهی