چهارشنبه1402/8/24

13:34:0

44

مراحل نهایی تدوین ویژگی های پلاستیک های زیست تخریب پذیر

   در چهل و ششمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که به ریاست معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در روز چهارشنبه مورخ 10/08/1402 تشکیل شد، جناب آقای درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، گزارش جامعی از پیشرفت تدوین استاندارد ملی «ویژگی های پلاستیک های زیست تخریب پذیر» را ارائه کرد. تدوین این استاندارد براساس منابع تلفیقی در راستای تحقق ماده ٦ آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، مرکز پژوهشهای مجلس، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سایر صاحب نظران و متخصصان کشور در مراحل نهایی است و پیش بینی می شود تا پایان آبان سال جاری در کمیته ملی طرح و تصویب و برای بهره برداری کاربران بر روی درگاه فهرست استانداردهای ملی به نشانی standard.inso.gov.ir  قرار گیرد. این استاندارد براساس زیرساخت های سخت افزاری آزمون در کشور و برنامه هدف گذاری شده تدوین شده و انتظار میرود نقش بسزایی در کاهش و امحاء پلاستیک های مصرفی بالاخص کیسه های پلاستیکی در جوامع شهری، روستایی و محیط های پیرامونی ایفاء نماید.