چهارشنبه1402/8/24

17:23:0

26

تدوین استاندارد خدمات بیمه خودرو

   در راستای تحقق برنامه های تحولی استانداردسازی حوزه خدمات، استاندارد ملی «خدمات بیمه خودرو» با هدف تعیین الزامات مربوط به کیفیت ارائه خدمات بیمه خودرو به مشتریان و به منظور شفاف سازی فرآیند صدور بیمه نامه، رضایت ذینفع در فرایند پرداخت خسارات و رعایت حقوق ذینفعان در دفاتر بیمه خودرو به تصویب رسید  این استاندارد برای صدور بیمه نامه، جبران خسارت بیمه های شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده کاربرد دارد. نسخه استاندارد ملی مذکور با شماره ٢٣٣٨٧ در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.inso.gov.ir برای بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس می باشد.