1400/8/8 شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد «اطلاعات و مستندات (دبیزه ها)- شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) »در دویست و نود و دومین اجلاسیه کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری، استاندارد ملی با عنوان «اطلاعات و مستندات (دبیزه ها)- شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) » به تصویب رسید. 
هدف از تدوین این استاندارد، ایجاد مشخصاتی برای شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک) به عنوان سامانه بین المللی شناسایی منحصر به فرد برای هر شکل محصول یا هر ویراست از انتشارات تک نگاشتی است که توسط ناشری خاص برای دسترسی عموم منتشر یا تولید شده است. این استاندارد نحوه ساخت،  قواعد اختصاص و استفاده، قراداده های مرتبط با تخصیص شابک و اداره سامانه شابک را تعیین می کند. 
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران در دسترس می باشد .
  
امتیاز دهی