اصلاحیه استاندارد کولر آبی – تعیین معیار مصرف انرژی استاندارد ملی «کولر آبی خانگی- مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی- اصلاحیه شماره 1» بر روی پورتال فهرست استانداردهای ملی ایران به نشانی www.standard.isiri.gov.ir قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی